Nu startar vi projektet Gemensamt kalendarium

Under hösten fortsätter vi arbetet med att skapa ett gemensamt kalendarium för Göteborgs Stad. I förstudien, som blev klar i maj, identifierade vi goda tankar, smarta idéer, behov och önskemål bland annat hos de verksamheter som har mycket utåtriktade aktiviteter. Vi intervjuade personer som arbetar i olika verksamheter för att få en bild av vad som finns i staden och hur man gör idag för att berätta om aktiviteterna.

Nu startar själva utvecklingsprojektet. Det kommer att vara många inblandade både i skapandet och användandet av det blivande kalendariet.

Detta inlägget handlar om syfte och mål med projektet.

kalendariet

Så här skriver vi i förstudien:

Det finns en önskan från politiker och ledning inom Göteborgs Stad att skapa ett gemensamt kalendarium för aktiviteter inom Göteborgs Stad. I syfte att aktivera äldre och yngre samt att erbjuda ökad tillgänglighet på kultur, vill man skapa ett gemensamt kalendarium för att underlätta för främst boende och besökare i Göteborg att enkelt ta del av det stora erbjudandet av aktiviteter.

För att kalendariet skall ge önskat resultat behöver det fyllas med adekvat information. Det måste vara enkelt och meningsfullt för handläggare att registrera aktiviteter. Göteborgs Stad har ett brett spektra av verksamheter som ställer olika krav på ett kalendarium. De identifierade målgrupperna kommer att söka efter information på olika sätt, bland annat beroende på om man söker inspiration eller specifika uppgifter. Även om kalendariet riktar sig till ”alla” går det att anta vissa mönster och beteenden. Detta sammantaget innebär att lösningen måste vara flexibel.

För att möta de olika behoven och samtidigt bygga ett stabilt, flexibelt och förvaltningsvänligt system föreslår denna förstudie en lösning i tre moduler med flera olika tjänster.

De tre modulerna är:

Gemensamt inmatningsgränssnitt.
Detta används för alla som skall registrera aktiviteter i kalendariet. Gränssnittet hanterar alla typer av aktiviteter och kan nås från olika plattformar, såsom goteborg.se eller Göteborgs Stads intranät.

Gemensam databas
Alla aktiviteter lagras i en databas oavsett var de skall visas. Till databasen finns funktioner för att lagra information om aktiviteter, ett så kallat inmatnings-API. Det finns också motsvarande funktioner för att hämta information; ett så kallat utmatnings-API. API:erna anropas av applikationer och syns inte för slutanvändarna.

Publika tjänster
Förstudien föreslår följande fyra tjänster:

  1. Det centrala kalendariet är tjänsten för det gemensamma kalendariet. Det är här som man kan söka aktiviteter både brett och djupt. Man kan få inspiration och idéer om alla typer av aktiviteter, riktade till alla boende eller besökare i Göteborg med omnejd. Det skall gå att filtrera på förbestämda målgrupper, söka utifrån aktiviteters kategorier samt på fritext. På så sätt skall man lätt kunna finna aktiviteter från alla stadens förvaltningar oavsett geografisk placering. Det skall även vara lätt att länka till enhets- eller kategorisidor inom goteborg.se, för att nå fördjupad information.
  2. Lokala kalendarier skall finnas på enhets- och kategorisidor som en del av den mall som finns för dessa sidor på goteborg.se. De skall visa aktiviteter för en specifik verksamhet och kan ha egna kategorier. Det kan alltså finnas aktiviteter som endast finns på en enhetssida eller endast i det centrala kalendariet.
  3. Särprofilerade kalendarier, De särprofilerade verksamheterna skall erbjudas möjlighet att hämta sina aktiviteter och visa dem på sina sidor oberoende av mallar från goteborg.se
  4. Extern tjänst – Öppen data är till för alla som vill hämta information om Göteborgs Stads aktiviteter och visa dem i ett eget kalendarium, kanske i en egenutvecklad app eller liknande.

En lösning bestående av flera moduler och tjänster medför:

  • kostnadseffektiv förvaltning
  • flexibilitet i val av tekniska plattformar
  • flexibilitet i placering av tjänster, de kan anropas från olika applikationer
  • enkel och smidig hantering då ny funktionalitet adderas eller befintlig ändras
  • att det blir lätt att integrera med andra tjänster och system

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *